SÚKROMNÝ INVESTOR

viac

INŠTITUCIONÁLNY INVESTOR

viac

INJEKTÁŽE

viac

SANAČNÉ OMIETKY

viac

VLHKOSŤ

viac

AIR IZOLÁCIA

viac

Naše služby

PP Union Sanácia vlhkých objekov

Od roku 1985 sa venujeme izoláciam vlhkého muriva. V oblasti hydroizolácií poskytujeme nasledovné služby :

Prieskum a návrh sanačných opatrení

 • vykonávame prieskum a diagnostiku zavlhnutého objektu, s tým je spojené aj stanovenie vlhkostných pomerov stavu objektov (gravimetrické meranie)

 • stanovenie dôležitých chemických parametrov ovplyvňujúcich vlhkosť v konštrukciách

 • hydrogeologický prieskum ktorý vychádza z údajov vyhľadaných v geologických mapách a na základe informácii z vykopaných  sond .

 • ďalšie dôležité predmety skúmania sú zmeranie relatívnej vlhkosti vzduchu, určenie teploty rosného bodu. Zistenie skladby a štruktúry muriva.

 • na základe zhromaždených podkladov a po odbornom vyhodnotení vypracujeme návrh sanačného riešenia

 • pri zložitejších rekonštrukčne-sanačných akciách spolupracujeme s odborníkmi s rôznych odborov

Realizácie

 •  práce spojené so zamedzením prenikania zemnej vlhkosti do objektov, konštrukcií

 • odstránenie následkov  pôsobenia zemnej vlhkosti na konštrukcie objektov

Sanácia vlhkého muriva sa spravidla vytvára kombináciou hydroizolačných metód :

 • K izolácii základov a podlách využívame prevetrávanie konštrukcií riadeným prúdením vzduchu – Air izolácie

 • K sanácii vlhkých múrov injektáže proti vzlínajúcej vlhkosti

 • Ku komplexnosti sanačných opatrení využívame sanačné omietky, náterové izolácie , izolačné tmely, drenáže


Process

Bezplatné služby

Telefonický kontakt

Obhliadka objektu

Návrh sanačných opatrení

Kalkulácia nákladov